بایگانی دسته‌ی: تست روان شناسی

پرسشنامه اضطراب آشکار و نهان اشپیل برگر (STAI)

در دوره های مهارت های زندگی ما به کودک شما کمک می کنیم تا احساسات خود را بهتر بشناسد و بتواند با ترس هایش مقابله کند. پرسشنامه اضطراب آشکار و نهان اشپیل برگر (STAI) پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرکه به پرسشنامه STAI معروف است. به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد […]