آزمون اضطراب آشکار و نهان بزرگسالان اشپیل برگر (STAI)

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرکه به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد.

این پرسشنامه شامل جمله هایی است که مردم برای شرح و توصیف خود به کار می برند. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینه ای را که بیانگر احساس فعلی شما در این لحظه است برگزینید هیچ پاسخی به عنوان پاسخ غلط و یا صحیح قلمداد نمی شود. لذا بهترین گزینه ای که احساس شما را توصیف می کند را مشخص کنید.

مقیاسِ اضطرابِ آشکار ( فرم ۱) شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در « این لحظه و در زمانِ پاسخگویی» ارزشیابی می کند.

مقیاس اضطرابِ پنهان فرم (2) هم شامل بیست جمله است که احساسات عمومی و معمولیِ افراد را می سنجد

لطفا قبل از شروع آزمون به سوالات زیر پاسخ دهید، به شما اطمینان میدهیم اطلاعات شما محرمانه خواهد بود و فقط برای مطالعه شرایط کنونی جامعه می باشد ومی خواهیم با ارائه نتایج، به شما و در نهایت کودکان بهتر کمک کنیم

به زودی نتایج حاصل از این تست گسترده را در قالب نمودار در اینستاگرام و سایت ارائه می دهیم لطفا با به اشتراک گذاشتن این آزمون به ما در جمع آوری داده های بیشتر کمک کنید.

آزمون اضطراب آشکار و نهان بزرگسالان اشپیل برگر (STAI)

متن خواسته شده را دارد نمایید.
عدد خواسته شده را وارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
آدرس ایمیل را وارد نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

11 دیدگاه برای “آزمون اضطراب آشکار و نهان بزرگسالان اشپیل برگر (STAI)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.