بزرگسالان خانواده گردو

بزرگسالی دوره ای از طول عمر بشر است که در آن بلوغ کامل فکری و جسمی به دست آمده است. شروع دوره بزرگسالی را معمولا از ۲۰ سالگی ، میانسالی ۴۰ سالگی و سالمندی را از ۶۰ سالگی در نظر می گیرند.

دوره بزرگسالی و پیری از نظر تاریخی بخش عمده زندگی انسان را تشکیل می دهد. از نظر جسمی توده عضلانی انسان تا اواسط ۲۰ سالگی و توده اسکلتی تا ۳۰ ساللگی افزایش می یابد و بعد از آن شروع به کاهش می کند.

جلسات گروهی

کارگاه فرزندپروری
کارگاه فرزندپروری
کارگاه خودشناسی
کارگاه خودشناسی
موسیقی درمانی
موسیقی درمانی
کارگاه تربیت جنسی
کارگاه تربیت جنسی

جلسات فردی

روانشناس خانواده
روانشناس کودک

چالش های خودگام (خوددرمانی)

تست های روانشناختی