بزرگسالان خانواده گردو

بزرگسالی دوره ای از طول عمر بشر است که در آن بلوغ کامل فکری و جسمی به دست آمده است. شروع دوره بزرگسالی را معمولا از ۲۰ سالگی ، میانسالی ۴۰ سالگی و سالمندی را از ۶۰ سالگی در نظر می گیرند.

دوره بزرگسالی و پیری از نظر تاریخی بخش عمده زندگی انسان را تشکیل می دهد. از نظر جسمی توده عضلانی انسان تا اواسط ۲۰ سالگی و توده اسکلتی تا ۳۰ ساللگی افزایش می یابد و بعد از آن شروع به کاهش می کند.

جلسات گروهی

پیش ثبت نام
پیش ثبت نام
کارگاه فرزندپروری
کارگاه فرزندپروری
پیش ثبت نام
پیش ثبت نام
کارگاه خودشناسی
کارگاه خودشناسی
پیش ثبت نام
موسیقی درمانی
موسیقی درمانی
پیش ثبت نام
کارگاه تربیت جنسی
کارگاه تربیت جنسی
پیش ثبت نام
پیش ثبت نام

جلسات فردی

روانشناس خانواده
روانشناس کودک
پیش ثبت نام
پیش ثبت نام

چالش های خودگام (خوددرمانی)

مدیتیشن فارسی

تست های روانشناختی